LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 2
dudziarzSkrzypce
Definicja wg encyklopedii PWN:

SKRZYPCE - instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych. Korpus rezonansowy skrzypiec sk³ada siê z 2 p³yt drewn. — wierzchniej (¶wierk) z 2 otworami rezonansowymi, tzw. efami, i spodniej (jawor) — przy³±czonych boczkami. Do korpusu jest przytwierdzona szyjka z naklejon± podstrunnic± (heban), zakoñczona zwiniêt± spiralnie g³ówk±, tzw. ¶limakiem; 4 struny strojone w kwintach (g, d1, a1, e2), przymocowane w dolnej czê¶ci do strunoci±gu, oparte na podstawku przenosz±cym drgania na wierzchni± p³ytê rezonansow±, s± nawijane na ko³ki osadzone w komorze g³ówki. Struny skrzypiec pociera siê smyczkiem (arco) lub szarpie siê palcami (pizzicato), stosuje siê te¿ pocieranie strun drzewcem smyczka, uderzanie drzewcem w struny, ¿abk± smyczka lub palcem w p³ytê rezonansow± itp. W celu uzyskania specjalnych efektów na struny nak³ada siê niekiedy t³umik. Najstarsze wiadomo¶ci o skrzypcach pochodz± z pol. dokumentów z po³. XV w., pozwalaj±cych przypuszczaæ, ¿e skrzypce s± rozwiniêt± form± pol. instrumentu lud., któremu rodzimi lutnicy nadali w pocz. XVI w. nowy kszta³t, zapo¿yczony od w³. liry da braccio. Skrzypce i ich odmiany (altówka, wiolonczela) zajê³y na pocz. XVIII w. miejsce wypartych przez siebie viol.

articles: skrzypce.jpgRys historyczny

Podstawowymi instrumentami dziewiêtnastowiecznych kapel ludowych by³y: skrzypce, dudy, bêbenek, basy i cymba³y. Najwiêkszy zasiêg mia³y skrzypce. Grano na nich do tañca, gdzieniegdzie do s³uchu (Kujawy, Sandomierskie), a powszechnie przy obrzêdach. Wystêpowa³y na terenie ca³ej Polski, stanowi±c we wszystkich regionach trzon kapel. Skrzypce ludowe s± instrumentem wzorowanym na skrzypcach profesjonalnych, ró¿ni± siê od nich doborem materia³u i szczegó³ami konstrukcyjnymi. Od pocz±tku XIX wieku zaczynaj± na wie¶ nap³ywaæ tanie skrzypce fabryczne, produkowane w wytwórniach niemieckich i czeskich, wypieraj±c stopniowo skrzypce ludowe. Nie znamy pocz±tków historii skrzypiec ludowych. Wiemy, ¿e nazwa „skrzypce”, jako okre¶lenie instrumentu ludowego, u¿ywana by³a ju¿ w XVII wieku. Jakub Haur w pracy Sk³ad albo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiañskiej (1693) pisa³: karczmarz ma mieæ muzykê zwyczajn±, dudê i skrzypka...

Na podstawie internetu

Powrt