LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Grudzie 2019 rightright
N P W C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 bullet
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 2
dudziarzTomasz Kotkowiak
Koncerty równie¿ jak w poprzednim dziesiêcioleciu wi±za³y siê ze ¶wiêtami pañstwowymi i uroczysto¶ciami lokalnymi. Z tego okresu zachowa³o siê tylko piêæ dzienników, dlatego trudno okre¶liæ ¶redni± liczbê koncertów w tym czasie. Kapela dzieciêca najczê¶ciej wystêpuje na terenie miasta i gminy reprezentuje, SOM na przegl±dach, natomiast kapela m³odzie¿owa czêsto wspierana przez samego mistrza nadal koncertuje zbieraj±c laury na imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Z przytoczonej listy wszystkich utworów, jakich uczy³ Tomasz Kotkowiak wynika, ¿e jest ich oko³o 90. Na li¶cie wszystkich utworów, jakie potrafi³ zagraæ on sam jest 200 tytu³ów. Ci, którzy przetrwali najd³u¿ej graj±c kilkana¶cie lat potrafili zagraæ ok. 130 melodii. Po dzieñ dzisiejszy kapelê prowadzi Jerzy Skrzypczak, który z tej listy potrafi zagraæ 80 – 85%.

Nie jest wiadome czy to liberalizm do w³asnej tradycji muzycznej, czy innowacyjne próby wprowadzania nowych, nie koniecznie ludowych, melodii, nie przyczyni³y siê do stosowania podobnych zasad przez nastêpców T. Kotkowiaka. Pewne jest jednak ¿e, w tej dziedzinie by³ „pionierem” i nie robi³ tego w celach komercyjnych.

Niezmiennym w przypadku prowadzenia przez Tomasza Kotkowiaka wszystkich uczniów by³o przekazanie jak najwiêcej wiadomo¶ci o historii muzyki ko¼larskiej i zami³owania do folkloru. Zna³ kanony, jakie obowi±zywa³y, co do sk³adu instrumentalnego, jednak dla niego wa¿niejsze by³y inne warto¶ci, jak sam mówi³ „chcê, aby pozosta³ po mnie ¶lad i dlatego chcê wyuczyæ jak najwiêcej m³odych, chcê, aby poznali ¿ycie kulturalne i ¿eby wiedzieli gdzie jest ich miejsce. Nie jest dla mnie wa¿ne czy graj± w sk³adzie autentycznym czy zdwojonym wa¿ne, ¿e chc± graæ i ¿eby to podoba³o siê ludziom”.

Z uwagi na brak funduszy kolejne sekcje i kó³ka zainteresowañ przestaj± dzia³aæ w DK „Kolejarza”. Tak te¿ sta³o siê w przypadku kapeli. W 1990 r. wypowiedziano umowê o pracê Tomaszowi Kotkowiakowi, By³o to bardzo bolesne przej¶cie w stan spoczynku po 30-tu latach sumiennej pracy. By³o to te¿ zamkniêcie wspania³ego okresu dzia³alno¶ci Kapeli Ludowej Ko¼larzy ze Zb±szynka.

articles: tomasz_kotkowiak_skwer.jpg Do koñca ¿ycia przekazywa³ tajniki dotycz±ce gry i budowy koz³ów, uczy³, co to jest historia, tradycje, folklor i kultura. Zmar³ 06.05.1996 r. pozostawiaj±c niezbadany dot±d baga¿ warto¶ci kulturotwórczych.

W podziêkowaniu za wspania³± w oczach w³adz i spo³eczeñstwa Zb±szynka pracê, która przyczyni³a siê do rozs³awienia tego kolejarskiego miasteczka Rada Miejska w dniu 16.10.1996 r., na XXVI sesji podjê³a uchwa³ê w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ulic Kiliñskiego, Klubowej i PCK imienia Tomasza Kotkowiaka. Na skwerze stoi obelisk z tablic± w kszta³cie koz³a, a na niej jest wizerunek mistrza z napisem „w muzyce zawar³ piêkno naszej ziemi”.

Artyku³ na podstawie pracy magisterskiej:
Jerzy Skrzypczak
"Kapela ko¼larska ze Zb±szynka. Sk³ad i reperuar"

Strona 6 z 6 3 4 5 6

Powrt