LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Grudzie 2019 rightright
N P W C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 bullet
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzSpis koncertów
Legenda:
NA CZEROWNO - wystêpy "Kotkowiaków" w sk³adzie folkowo-rokowym
NA NIEBIESKO - wystêpy kapeli "Mali Kotkowiacy"

UWAGA!
Dalsze informacje o koncertach mo¿na znale¼æ TUTAJ

ROK 2006

 • 06.01 - Msza ¶w z kolêdami - Kosieczyn - ko¶ció³
 • 08.01 - WO¦P Zb±szynek - sala kinowa
 • 14.01 - urodziny P. - Zb±szyñ
 • 14.01 - Biesiada samorz±dowa - Kosieczyn
 • 28.01 - wesle Pani Gonzalez i ??? - Przychodzko
 • 03.02 -OW. Le¶nik - pielegniarki zachodniej Polski - wesele
 • 20.02 - 50 lecie kole¿anki Geni - Technikum Le¶ne - Rogoziniec
 • 01-03.03 - Targi Rêkodzie³a Polskiego - Drezno
 • 04.03 - Spotkanie Rad Starostw Zielonej Góry i Peitz - Peitz
ROK 2005
 • 09.01 - WO¦P Zb±szynek - Mali Kotkowiacy - A. Robaczyñska, D. Poniedzia³ek, E. Gruszczyñska, M. Barszczak, D. Ch³opowiec oraz J. Skrzypczak
 • 15.01 - Bukowy Dworek - Gronowo - urodziny S. Lausz - Niemiec
 • 15.01 - Zabawa samorz±dowa - Kosieczyn
 • 16.01 - V Spotkania Kolêdników - Po³ajewo
 • 20.01 - Pogrzeb Tomka Skupnia - Zakopane - Skrzypczak (kozio³), Fr±cek, ¦liwa, Kaiser
 • 30.01 - Radiowa Lista Przebojów "Na swojsk± nutê" - koncert fina³owy- Miêdzyrzecz
 • 05.02 - KGHM Lublin - Bukowy Dworek, Miêdzyrzecz Wlkp. z M. Kropem i Centkowskim
 • 03-07.02 - Targi Turystyczne w Brukseli - M. L. Dembniak, P. Dudziñski, J. Skrzypczak
 • 03-07.02 - Sta¿y¶ci parlamentarzy¶ci - podziemia - Bruksela- Polska terapia szokowa
 • 03-07.02 - Otwarcie placówki dyplomatycznej woj. podlaskiego - Bruksela
 • 12.03 - Koncert z zespo³em ZPT Kêb³owo - ¦witezianka - Wolsztyn
 • 12.03 - Dzieñ Kobiet w gminie Babimost - Laski
 • 20.03 - Jarmark Wielkanocny - rynek Zielona Góra
 • 23.03 - Wiosna - wielkanoc, turniej klas SP Zb±szynek - sala sportowa - Mali Kotkowiacy - G. Cichowlas, A. Robaszyñska, M. Poniedzia³ek
 • 31.03 - Wielkanocne Spotkanie Dzieci ¦wietlic Socjoterapeutycznych w Zb±szynku - Mali Kotkowiacy - Cichowlas, Barszczak, Robaszyñska, Poniedzia³ek, Ma³ycha, Ch³opowiec, ¦lozowski (utwory: "W sieni dó³", "A wy panny", "Gdzie¶ ty przebywo³")
 • 05.04 - Pogrzeb Ludwika Figasa - Zielona Góra
 • 13.04 - Narada naukowa marketing - zarz±dzanie - UZ i inni - Bukowy Dworek - Gronów
 • 16.04 - Otwarcie wystawy rêkodzie³a - Babimost
 • 16.04 - II Spotkania Folklorystyczne - Babimost - Mali Kotkowiacy - Cichowlas, Ma³ycha, Barszczak, Robaszyñska, Mutwicka, Ch³opowiec, ¦lozowski
 • 16.04 - Biesiada Piwna - Podmokle Ma³e
 • 21.04 - Festiwal Folkloru - Kramsko - Mali Kotkowiacy - dwa koz³y, sk³ad j.w bez Mutwickiej
 • 22.04 - Hotel Le¶nik - £agów - drogowcy
 • 03.05 - Majówka - G³uchów ko³o Trzebiechowa
 • 13-15.05 - Hotel Le¶nik - £agów - komunia - Mali Kotkowiacy
 • 20.05 - Skansen - Wolsztyn
 • 21.05 - 60 lat SP - Zb±szynek
 • 21.05 - Zlot Harleyowców - Drawsko Pomorskie - Kotkowiacy na folkowo-rockowo - J. ¦mierzchalski (Pilon), D. Patalas (Gola)
 • 22.05 - X Pejzarz Pie¶ni± Malowany - Go¶cieszowice
 • 03.06 - Hotel Le¶nik - £agów - informatycy
 • 10.06 - Hotel Le¶nik - £agów - emeryci le¶nicy
 • 11.06 - Skansen - Wolsztyn
 • 15.06 - Hotel Le¶nik - £agów
 • 16.06 - Dzieñ Pola - D±brówka Wlkp.
 • 16.06 - Hotel Le¶nik - £agów - urzêdy skarbowe
 • 19.06 - ¦wiêta woj. lubuskiego - Krosno Odrzañskie
 • 25.06 - Wesele Ilony Kotkowiak - Garbnik k. Boczowa
 • 28.06 - Zamek Joannitów - £agów - wycieczka z Niemiec
 • 01.07 - Nocne muzykowanie - Trzebiechów
 • 08.07 - Jubileusz Banku Siedleckiego - zamek - Wolsztyn
 • 08.07 - Spotkanie z by³ymi mieszkañcami Zb±szynka - Rogoziniec - wigwam
 • 09.07 - Zlot Harleyowców - £agów - Kotkowiacy na folkowo-rockowo - J. ¦mierzchalski (Pilon), D. Patalas (Gola)
 • 19.08 - Skansen - Wolsztyn
 • 19.08 - Pulter - Sobiech, Pó³torak - Kosieczyn
 • 20.08 - Wesele kuzynki P. Dudziñskiego - Zb±szynek - sto³ówka
 • 20.08 - Wesele - Przychodzko
 • 24.08 - Hotel Le¶nik - £agów
 • 01.09 - Pulter - Szofer A. - Pleszew, Lenartowice
 • 02.09 - Pulter - Jagaciak, Gwiazda - Zb±szynek
 • 02.09 - M³odzi Kotkowiacy na biesiadzie - utwory: "A wy panny", "W sini dó³" III marsz", "Gdzie¶ ty przebywo³"
 • 03.09 - Wesele siostry P. Dudziñskiego - D±bki - Zb±szyñ
 • 04.09 - Do¿ynki powiatowe - Kargowa
 • 09.09 - 60 lat ALP ¦wiebodzin - kotel Le¶nik - £agów
 • 09.09 - Zlot motorowy - Bachus - Winobranie - Zielona Góra (Pilon, Gola)
 • 17.09 - Jubileusz V-lecia Bractwa Kurkowego - park DKK - Zb±szynek
 • 24.09 - Wesele A. Dembniak, A. Bok - Zb±szynek - sto³ówka
 • 01.10 - Hotel Le¶nik - £agów - chór z okolic Eisenchitetstad
 • 05.10 - Hotel Le¶nik - £agów - prokuratorzy z zachodniej RP
 • 08.10 - Hotel Le¶nik - £agów - poznañska firma ogrodnicza - nasiona
 • 21.10 - Targi turystyczne - SALONTOR - Poznañ
 • 10.11 - Pulter - Siedlec i Chobienice - Kania T.
 • 11.11 - 30 lat RZPiT Kêb³owo - Kêb³owo
 • 11.11 - Wesele - Rakoniewice
 • 14.11 - Prze³azy
 • 19.11 - 50 rocznica ¶lubu pañstwa Richter - sto³ówka - Zb±szynek
 • 26.11 - 50 rocznica ¶lubu pañstwa Napiera³a - Zb±ska - Zb±szyñ
 • 4-6.11 - Biesiada - Mali Kotkowiacy
 • 4-6.11 - Biesiada
 • 02.12 - Gimnazjum i SP w Nowej Soli z LBK - 3 koncerty
 • 09-11.12 - Jarmark ¶wi±teczny - Niemcy - Peitz
 • 12.12 - Gimnazjum nr 7 - Zielona Góra
 • 14.12 - Europejska debata publiczna "Polska i polacy w UE" - ZST Zb±szynek
 • 16.12 - Wigilia kresowiaków - Kosieczyn
 • 17.12 - 10 lat RK - konferencja - Babimost
 • 25.12 - Audycja radiowa - Radio "Zachód" - "Wigilia z Kotkowiakami" - Zielona Góra
Strona 1 z 8 1 2 3 4

Powrt