LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzTr±bka
Definicja wg encyklopedii PWN:

TR¡BKA - [w³.], instrument muz. dêty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych; mosiê¿na rura zwiniêta w p³ask±, wyd³u¿on± pêtlê, rozszerzaj±ca siê w czarê g³osow±; 3 wentyle, lejkowaty ustnik; obecnie u¿ywa siê g³ównie tr±bek w stroju B (skala chromatyczna e–b2) i w stroju C (fis–e3). Najwcze¶niejsze tr±bki. mia³y rurê prost±; przejête z Azji przez staro¿. Greków (salpinks) i Rzymian (lituus, buccina), w ¶redniow. Europie mia³y coraz bardziej wyszukane kszta³ty (lur), od XVI w. zwiniêt± rurê, dziêki czemu znacznie zmala³y rozmiary instrumentu; pocz±tkowo tr±bki nie by³y przestrajane, tzw. tr±bki naturalne (obecnie tr±bka fanfarowa, zw. te¿ fanfar±); w XVIII w. tr±bka inwencyjna, przestrajana za pomoc± ruchomego kolanka, zw. inwencj±; w XIX w. zastosowano w tr±bce wentyle; tr±bka wesz³a w sk³ad orkiestry ju¿ w XVII w., w XX w. popularna te¿ w muzyce jazzowej i rozrywkowej. J. PAW£OWSKI Tr±bka od A do Z, Kraków 1969.

ARTYKU£Y: trabka.jpgRys historyczny

Wspó³czesna tr±bka znana jest w swej formie od 1813 roku, kiedy to wyposa¿ono j± w zawory. Jednocze¶nie dopiero wtedy tr±bka sta³a siê praktycznym i stosunkowo ³atwym w grze instrumentem. Wczesna tr±bka, wywodz±ca siê z archaicznych instrumentów blaszanych bardziej przypomina³a wspó³czesny róg (waltorniê) ni¿ dzisiejsz± tr±bkê. Gra na tr±bce (clarino), niezwykle trudna i wymagaj±ca umiejêtno¶ci technicznych, sta³a siê bardzo intratnym zawodem. "Tr±bkarze" byli najlepiej op³acanymi instrumentalistami swych czasów. Nic, zatem dziwnego, ¿e gildie zrzeszaj±ce tych instrumentalistów sta³y siê zamkniêtymi klubami, do których z zasady dopuszczano potomków i krewnych muzyków w nich siê wywodz±cych. W po³owie XVIII wieku znaczenie tr±bki w muzyce zaczê³o siê zmniejszaæ. Dopiero w latach czterdziestych XX wieku nast±pi³ renesans instrumentu za spraw± muzyków jazzowych. Odkryli oni wyj±tkowe cechy tego instrumentu i rozci±gnêli jego mo¿liwo¶ci. Techniki gry wypracowane przez muzyków jazzowych by³y czêsto adaptowane przez muzyków graj±cych repertuar klasyczny.

W kapeli ko¼larskiej Kotkowiacy tr±bka B pojawi³a siê po I Wojnie ¦wiatowej.

Na podstawie internetu

Powrt