LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzObecny sk³ad
Jerzy Skrzypczak
OBRAZKI: jerzy_skrzypczak.jpg
Instrument: kozio³, klarnet Es, skrzypce, wokal

Sam o sobie: woli jak siê mówi do niego Jurek, umowny szef kapeli
Urodzony: w Zb±szynku 1961 r. - wnuk Tomasza Kotkowiaka - nauczyciela, budowniczego budowniczego mistrza gry na ko¼le
Wykszta³cenie: wy¿sze pedagogiczne; muzyk graj±cy na ko¼le bia³ym, skrzypcach i klarnecie Es; nauczyciel gry na tych instrumentach
Zawodowo: kierownik OKSiR w Zb±szynku
Hobby: turystyka rowerowa, poznawanie nowych ludzi i nowych miejsc
Ulubiona muzyka: ka¿da, najlepiej ¿ywa, ze wskazaniem J. M. Jarra
Ulubiony artysta: impresjoni¶ci prze³omu wieków XIX i XX
Najwiêksze wyzwanie: nie zniweczyæ tego co nauczy³ i przekaza³ dziadek
Najwiêksza pora¿ka: nieumiejêtno¶æ przegrywania
Stan maj±tkowy: wystarczaj±cy dla mnie i mojej muzykalnej rodzinki
Marzenia: zobaczyæ Rio de Janeiro


Marek Dembniak
Instrument: kontrabas, wokal

Sam o sobie:

Urodzony:

Wykszta³cenie:

Zawodowo:

Hobby:


Ulubiona muzyka:


Ulubiony artysta:

Najwiêksze wyzwanie:

Najwiêksza pora¿ka:

Stan maj±tkowy:


Marzenia:

OBRAZKI: marek_dembniak.jpg


Przemys³aw Dudziñski
OBRAZKI: przemyslaw_dudzinski.jpg
Instrument: kozio³, wokal

Sam o sobie:

Urodzony:

Wykszta³cenie:

Zawodowo:

Hobby:


Ulubiona muzyka:


Ulubiony artysta:

Najwiêksze wyzwanie:

Najwiêksza pora¿ka:

Stan maj±tkowy:


Marzenia:Jaros³aw Springer
Instrument: klarnet Es

Sam o sobie:

Urodzony:

Wykszta³cenie:

Zawodowo:

Hobby:


Ulubiona muzyka:


Ulubiony artysta:

Najwiêksze wyzwanie:

Najwiêksza pora¿ka:

Stan maj±tkowy:


Marzenia:


OBRAZKI: jaroslaw_springer.jpg


Lidia Dembniak
OBRAZKI: lidia_dembniak.jpg
Instrument: skrzypce, wokal

Sam o sobie:

Urodzony:

Wykszta³cenie:

Zawodowo:

Hobby:


Ulubiona muzyka:


Ulubiony artysta:

Najwiêksze wyzwanie:

Najwiêksza pora¿ka:

Stan maj±tkowy:


Marzenia:Marta Skrzypczak
Instrument: skrzypce, wokal

Sam o sobie:

Urodzony:

Wykszta³cenie:

Zawodowo:

Hobby:


Ulubiona muzyka:


Ulubiony artysta:

Najwiêksze wyzwanie:

Najwiêksza pora¿ka:

Stan maj±tkowy:


Marzenia:

OBRAZKI: marta_skrzypczak.jpg


Powrt