LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzStroje kapeli Kotkowiacy
Strój damski (mê¿atki)
ARTYKU£Y: stroj_damski.jpg
W niedzielê i ¶wiêta kobiety nak³ada³y koszulê, spódnicê na szelkach i szorc jak w stroju dziewcz±t. Oplecek szorca wykonany by³ z sukna. Na szorc nak³adano sukniê koloru zielonego, granatowego lub bordo. Suknie szyto z jedwabiu, brokatu lub rypsu. Dla ozdoby wszywano w szwy na ramionach i plecach w±skie wypustki. Suknie zapina³o siê na metalowe haftki, nie posiada³y one ko³nierzyka, wyciêcie wokó³ szyi stêbnowano.

Na sukniê nak³adano fartuch - do niebieskiej sukni czerwony, do zielonej - ró¿owy, a do bordo - zilelony lub niebieski.

Ozdobê szyi stanowi³ kryzik tiulowy i jeden lub dwa sznury szklanych korali.

Okrycie g³owy stanowi³a tiulowa kopka. Istnia³o pewne zró¿nicowanie z regionu Kramska i Podmokla, a D±brówki; choæ starsze kobiety z tej miejscowo¶ci pamiêtaj± jeszcze noszenie kopek o stroju takim jak w Kramsku i Podmoklach. Czepki-kopki noszone w dni ¶wi±teczne w D±brówce wykonywane s± z haftowanego tiulu.

Na nogi kobiety nak³ada³y czarne niciane lub bawe³niane poñczochy i sznurowane niskie buty na ¶rednim obcasie.
Na ramionach nosi³y du¿e we³niane, drukowane pasami kwiatów i wykoñczone d³ugimi frêdzlami chusty, tzw. siæ. Chusty te sk³ada siê po przek±tnej, narzuca na plecy, przek³ada na piersiach na krzy¿ i do boków przypina szpileczkami, aby koñce opada³y swobodnie w dó³.


Strój damski (panny)
ARTYKU£Y: stroj_damski_panny.jpg
Koszule szyto z trzech gatunków p³ótna: nado³ek z najgrubszego, stanik z cieñszego, a rêkawy z najdelikatniejszego. Rêkawy suto marszczono a u do³u wszywano mankiet zakoñczony bia³± koronk±. Naramienniki by³y ozdobione bia³ym haftem.

Na koszulê nak³adano bia³± spódnicê, z ty³u mocno fa³dowan±, fa³dy wszyte w pasek. Dolne zakoñczenie spódnicy stanowi³a w±ska fabryczna koronka. Nastêpnie nak³adano bia³e kabatki szyte z cienkiego fabrycznego p³ótna, siêgaj±ce do bioder.

Na kabatek nak³adano barwny oplecek zszyty z bogato ozdobion± haftem spódnic±. Obie te czê¶ci stroju zszyte razem nazywano szorcem. Oplecki szyto przewa¿nie z adamaszku i at³asu w kolorach: modrakowym, niebieskim, zielonym, jaskrawo seledynowym, ró¿owym, jaskrawo cynobrowym i karmazynowym. Podszewkê oplecka stanowi³a bia³a flanela lub p³ótno. Oplecki zapinano na metalowe haftki, wzd³u¿ których dawniej miêdzy materia³em i podszewk± wszywano metalowe ta¶my, przez co oplecek lepiej przylega³ do figury. Ozdoby oplecka stanowi³y zygzakowate sznurki i olpotki oraz srebrne lub z³ote ta¶my.

Na wierzchni± spódnicê nak³adano zapaskê zwan± fartuchem. Zapaski szyto z tych samych materia³ów co oplecki, a wiêc z at³asu i adamaszku, ozdabiano j± paskiem i kokard± oraz pasami haftu i koronek u dolnego brzegu zarówno samej zapaski jak i kokardy.

Szyjê przyozdabiano bia³ym tiulowym kryzikiem i dwoma lub czterema sznurami szklanych, dmuchanych korali zwi±zanych z ty³u barwn± wst±¿eczk±.

W³osy dziewczêta czesa³y na "p³yjskê", tj. przedzia³ek na ¶rodku g³owy i zaplata³y w jeden warkocz zwiniêty w kok.

Na nogach nosi³y bia³e, niciane lub bawe³niane poñczochy. Obuwie stanowi³y sznurowane, na niskim obcasie trzewiki.


Od¶wiêtny strój mêski
articles: stroj_meski.jpg
Na zdjêciu powy¿ej obecna wersja stroju ludowego wykorzystywana przez Kapelê Ko¼larsk± "Kotkowiacy".
Najdawniej znany od¶wiêtny strój kawalerów sk³ada³ siê z bia³ej koszuli z ko³nierzykiem, granatowych (modrakowych) spodni wpuszczanych w czarne buty z cholewkami, czerwonej g³adkiej "jaki" oraz czarnego kapelusza z czerwon± wst±¿k±, za któr± zatykano barwne pióra sójki, albo plecionki ze s³omy. Ko³nierzyk pod szyj± zawi±zywano w±sk± czerwon± wst±¿eczk±. Wierzchnie okrycie stanowi³a sukmana.

Koszule rozpowszechnione po pierwszej wojnie ¶wiatowej, posiada³y krój zbli¿ony do wspó³czesnych koszul. Jedynie rogi ko³nierza by³y lekko zaokr±glone.
Spodnie noszone na pocz±tku XX wieku, szyte by³y z granatowego p³ótna. noszono je na szelkach, krzy¿owanych na plecach, wykonanych z tego samego materia³u co same spodnie. Po 1945 roku rozpowszechni³y siê spodnie na pasku.

Na koszulê nak³adano sukienn± katankê o kolorze czerwonym, lub modrym. Czerwone katanki nosili m³odzi kawalerowie, modre natomiast starsi i ¿onaci. Szyte s± na bia³ej podszewce, zapinane na dwa rzêdy guzików. S± one krótkie - niewiele za pas, o w±skich rêkawach, przy szyi z wy³ogami.

Powszechnie noszono jako okrycia wierzchnie czarne sukienne sukmany, jako od¶wiêtny strój zimowy; przetrwa³y one do 1945 roku. Szyjê i piersi przed zimnem chroni³ fartuszek, tj. kawa³ek tkaniny zszytej z ko³nierzykiem, zapinanym z ty³u na guzik lub metalow± haftkê. Fartuszek wk³adano bezpo¶rednio na koszulê pod katankê i sukmanê. Szyto go z rypsu lub sukna w ró¿nych kolorach, przewa¿nie jednak w kolorze czerwonym dla m³odszych, a niebieskim i czarnym dla starszych. Ko³nierzyk i czê¶æ opadaj±c± na piersi zdobiono wst±¿kami i koralikami lub barwnym krzy¿ykowym haftem.

OD JERZEGO SKRZYPCZAKA:

Obecny strój mêski kapela "Kotkowiacy" przyjê³a w 1994 roku bazuj±c na zdjêciach z czasów miêdzywojennych i opowiadaniach Tomasza Kotkowiaka, który wspomina³ czasy kiedy chodzono w jasnych spodniach i czerwonych "westkach".

Z opowiadañ Tomasza Spycha³y, wybitnego wieloletniego kierownika RZPiT D±brówka Wlkp., ciemne spodnie za³o¿ono w roku 1936 na znak protestu przeciw Niemcom którzy zdecydowali o tym, ¿e wie¶ D±brówka znalaz³a siê w granicach Niemiec a nie Polski. Taka forma przetrwa³a w wielu zespo³ach do dzi¶.

Artyku³ na podstawie:
"Folklor Ziemi Lubuskiej"
autorzy: Alina Cie¶liñska, Helena Kru¿ycka, W³adys³aw Paw³owski, Irena Sochacka
Centralny O¶rodek Metodyki Upowszechniania Kultury COK, Warszawa 1975
Zdjêcia: Kapela Ko¼larska "Kotkowiacy"Powrt