LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 2
dudziarzHistoria kapeli ko¼larskiej "Kotkowiacy"
articles: dudziarz.jpgKapela ko¼larska Tomasza Kotkowiaka pozbawiona sta³ej siedziby zmuszona by³a przerwaæ zajêcia dydaktyczne i regularne próby. Jednak jej najbardziej wytrwali cz³onkowie spotykali siê nadal, chocia¿ niesystematycznie, bior±c udzia³ w Biesiadach Ko¼larskich i imprezach okoliczno¶ciowych. Sytuacja zmieni³a siê w dniu 23 maja 1992 roku tj. 57 rocznica ¶lubu Tomasza Kotkowiaka i 20-lecie dzia³alno¶ci zespo³u M–4. By³ to zespó³ rozrywkowy, graj±cy na weselach i zabawach, w sk³ad którego wchodzili uczniowie Tomasza Kotkowiaka.

articles: kotkowiacy_pierwszy_sklad.jpg
Pierwotny sk³ad kapeli "Kotkowiacy"
Z tych okazji zorganizowano imprezê, na której wspólnie muzykowano ³±cz±c dotychczas nigdy niegraj±ce ze sob± instrumenty. Kozio³, skrzypce, klarnet z akordeonem, kontrabasem i klarnetem B . Po oficjalnym zakoñczeniu jubileuszu podjêto decyzjê o wspólnym graniu w poszerzonym sk³adzie, który zosta³ przyjêty z serdeczno¶ci± i aplauzem 350-osobowej publiczno¶ci zgromadzonej w sali kinowej Domu Kultury „Kolejarza”. Ju¿ wtedy przyjêto nazwê, która brzmi: Kapela Ko¼larska „Kotkowiacy”. Przyjmuj±c tak± nazwê cz³onkowie pragnêli podkre¶liæ fakt, ¿e wszyscy s± wychowankami Tomasza Kotkowiaka. Jednocze¶nie dostrzegli analogiê z rodzinn± kapel± Kotkowiaków z czasów przedwojennych, kiedy to gra³o sze¶ciu braci i siostra. Fakt przyjêcia nazwy „Kotkowiacy” mia³ te¿ byæ uhonorowaniem za ¿ycia jednego z najwybitniejszych ko¼larzy i budowniczych. W sk³ad kapeli wchodzili:
Zmiana nazwy oznacza³a te¿ rozpoczêcie nowego etapu dzia³alno¶ci kapeli. Od pocz±tku napotyka³a ona na przychylno¶æ publiczno¶ci i negacjê ze strony etnomuzykologów, którzy twierdz±, ¿e sk³ad kapeli winien byæ autentyczny, a repertuar pochodz±cy z regionu koz³a.

Obecni cz³onkowie kapeli mieli i maj± odmienne zdania twierdz±c, ¿e wszystko siê zmienia i ewoluuje w kierunku nowoczesno¶ci. Jako cz³onek i kierownik kapeli, Jerzy Skrzypczak uwa¿a, ¿e obecny sk³ad kapeli ró¿ni siê znacznie od autentycznego, ale instrumenty, które dochodzi³y w kolejnych etapach te¿ ¶wiadcz± o tym, ¿e folklor siê zmienia³. Wed³ug niego pierwszy i jedyny autentyczny sk³ad to kozio³ i skrzypce. Kolejno dochodz±ce, klarnet Es na prze³omie XIX wieku i tr±bka B po I wojnie ¶wiatowej zmieni³y znacz±co sk³ad i instrumentarium. Jak podaje A. Cie¶liñska - "Basy zwane w D±brówce Wlkp. maryn± by³y w kapeli ko¼larskiej u¿ywane wówczas, gdy podstawowe instrumenty tj. kozio³, klarnet, skrzypce by³y dublowane b±d¼ zwielokrotniane. Pomaga³y one w lepszym utrzymaniu rytmu” .

„Ludowe zespo³y instrumentalne, w których muzykuje siê nie z nut, lecz ze s³uchu (na zasadzie heterofoni wariacyjnej) nazywaj± siê kapelami ludowymi" - Wielka Encyklopedia Powszechna. Wed³ug tej definicji „Kotkowiacy” s± kapel± ludow±, graj± ze s³uchu wed³ug wy¿ej wspomnianej zasady.

„Obecnie nazw± kapela okre¶la siê zespo³y ludowe, folklorystyczne” (Nowa Encyklopedia) Kapele mo¿emy zobaczyæ graj±ce jako zespo³y instrumentalistów, wystêpuj±ce samodzielnie lub przygrywaj±ce zespo³om tanecznym. Zespo³y te mo¿emy podzieliæ na trzy kategorie:
  • zespo³y autentyczne
  • zespo³y regionalne
  • zespo³y stylizowane
Te ostatnie najdalej odchodz± od form i tre¶ci folkloru autentycznego. Wystêpuj± zazwyczaj z akompaniamentem orkiestry, a je¶li z w³asn± kapel±, to niekiedy z do¶æ dowolnym zestawem instrumentów (np. z gitarami elektrycznymi – nalot muzyki jazz'owiej), pie¶ni za¶ wykonywane s± wielog³osowo.
Strona 1 z 2 1 2

Powrt