LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzXVI KONKURS MÓWIMY GWAR¡
W niedzielê mieli¶my okazjê zagraæ podczas XVI KONKURSU MÓWIMY GWAR¡ by³ z nami malutki Bartek synek Marty i Karola, a nasz wnuczek. Jeszcze w styczniu by³ na graniu w Miêdzyrzeczu w ³onie mamy ,a teraz w nieca³y miesi±c od przyj¶cia na ¶wiat pojawi³ siê na moment na scenie WDK Bukówiec Górny. Fajna impreza, gratulujemy Zosi Dragan i jednocze¶nie dziêkujemy za zaproszenie i namawiamy wszystkich aby pojawiali siê na tej imprezie. Dzieci mówi± fantastyczne tekst w swoich gwarach. Pozdrawiamy Kabaret DZIURA i oby do nastêpnego spotkania.
dudziarzNa swojsk± nutê
Wie¶ciW Miêdzyrzeczu by³o bardzo fajnie, tyle tylko ¿e tamtejszy Dom Kultury zrobi³ sobie imprezê zbieraj±c pieni±dze od ka¿dej z wystêpuj±cych osób na scenie,a do tego impreza by³a biletowana, st±d pewnie taka rzesza ludzi, policzyæ na palcach r±k i nóg. Dobrze , ¿e te fakty nie wp³ynê³y na atmosferê za kulisow±. Zespo³y jak zawsze przy takich okazjach wspominaj± inne wspólne koncerty i dobrze siê bawi± Donat Linkowski robi co mo¿e aby promowaæ wspó³czesn± kulturê ludow± i za to mu wielkie dziêki. Pozdrawiamy Drzewiczan z Kostrzyna nad Odr± kolegów z za miedzy tzn. Trzciela, £u¿yczanki i wszystkich uczestników Koncertu "Na swojsk± nutê"
dudziarzGranie w Zb±szynku
Gramy       Kapela mia³a okazjê zaprezentowaæ rodzimy folklor podczas miêdzynarodowego wy¶cigu kolarskiego Ba³tyk - Karkonosze. Otwieraj±ce stronê Kotkowiaków zdjêcie pochodzi z tej imprezy. Dziêkujemy Panu Marcinowi Mincie  kierownikowi OKSiR w Zb±szynku za zaproszenie i promowanie w ten sposób muzyki ko¼larskiej
dudziarzBiesiada Andrzejkowa Zespo³ów ¦piewaczych
Wie¶ci               
                       W dniu 26.11.2010 r. w DKK Zb±szynek podczas Biesiady Andrzejkowej zagra³a mlodzie¿owa kapela dzia³aj±ca przy Domu Kultury "Kolejarza" i nie by³oby w tym nic nadzwyczjnego , gdyby nie fakt, ¿e na scenie wyst±piu³y same dziewczêta. To chyba pierwszy w historii ko¼larstwa taki przypadek kapela w ca³o¶ci ¿eñska. Marta Mutwicka - klarnet Es, Monika Barszczak i Anna Robaszyñska - skrzypce, Milena Poniedzia³ek - kozio³ weselny.
dudziarzWesele Marty i Karola
Wie¶ci             Sta³o siê. W dniu 30.10.2010 r Marta Skrzypczak - skrzypaczka i wokalistka (¶piewaczka) Kotkowiaków wysz³a za Karola Liczbañskiego. Pragnê podziêkowaæ wszystkim za ¿yczenia dla "naszej" kotkowiakowej córki. Dziêki dla ca³ej kapeli która zagra³a na weselu sprawiaj±c wiele rado¶ci wszystkim go¶ciom, dziêkujemy kapeli Zb±szyniacy za ¿yczenia, dziêkujamy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób byli w tym dniu z nami. Zapraszam do ogl±dania zdjêæ w galerii.
dudziarzD±browiecka kapela
Wie¶ciNa potwierdzenie moich s³ów o bia³ych spodniach w dawnych kapelach,( informacja szczególnie wa¿na dla tych którzy mówili i pisali, ¿e w takowych kiedy¶ nie grywano) zdjêcie otwieraj±ce stronê KOTKOWIAKÓW  prezentuje kolejn± kapelê  tym razem d±browieck±. która przygrywa na weselu Bronis³awy i Jacka Go³ek w dniu 21.01.1951 r. Poprzednie zdjêcie pokazuj±ce kapelê ze Zb±szynia umieszczono w folderze zdjêcia archiwalne.
Strona 2 z 8 1 2 3 4 5