LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 2
dudziarzBiesiada
Gramy Na Biesiadzie ko¼larskiej w dniach 13-15.10.2006 Mali Kotkowiacy, kapela Jurka Skrzypczaka , Przemka Dudziñskiego i Kotkowiacy
dudziarzOtwarcie strony
Wie¶ciWitamy na oficjalnej stronie kapeli ko¼larskiej Kotkowiacy ze Zb±szynka. Znajd± Pañstwo na tej stronie wszelkie informacje o dzia³alno¶ci kapeli, historii kapeli, galeriê zdjêæ, artyku³y prasowe na temat kapeli oraz wiele innych przydatnych informacji.

Pragniemy, aby ta strona internetowa, nie by³a tylko i wy³±cznie kolejn± stron± o jakim¶ zespole ludowym, ale stanowi³a kompendium wiedzy na temat kapeli ko¼larskiej oraz Regionie Koz³a .

Wiêkszo¶æ materia³ów (newsy, artyku³y, fotografie) na tej stronie mo¿na komentowaæ, tak¿e czekamy na Pañstwa opinie. Zapraszamy tak¿e, do wpisywania siê do Ksiêgi Go¶ci.

Strona ta znajduje siê stale w trakcie opracowywania. Ogrom materia³ów, który pragniemy zamie¶ciæ na tej stronie, nie pozwala nam na zamieszczeniu go ad hoc. Dlatego prosimy o wyrozumia³o¶æ i cierpliwo¶æ. Informacje uzupe³niane s± cza³y czas.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony!
Strona 8 z 8 5 6 7 8