LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzFestyn w Krêcku 11.07.2009 r.
Wie¶ci              Dziêkujemy Panu So³tysowi S³awkowi Jarmuszczak za zaproszenie na fajn± kameraln± imprezkê. Do spotkana dosz³o dziêki rozmowom z Panem Jaros³awem Dzioch podczas innego wcze¶niejszego koncertu. Kapela zagra³a z wielk± przyjemno¶ci± dla lokalnej spo³eczno¶ci. Szkoda, ¿e nikt nie robi³ zdjêæ bo mieliby¶my wspóln± pami±tkê. Dziêkujemy równie¿ za poczêstunek i do zobaczenia za ......... ?
dudziarzOBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ
Wie¶ci12.11.2008 r. mieli¶my wspania³± okazjê zagraæ po obronie pracy magisterskiej Marty Skrzypczak. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego ale temat dotyczy³ naszego folkloru, "Erotyzm w przy¶piewqkach i obrzêdach ludowych regionu koz³a". Praca napisana pod kierunkiem prof.UZ, dr hab. Zbigniewa Izdebskiego, który wraz z prof. dr hab. Zdzis³awem Wo³k zasiedli w komisji egzaminacyjnej.
dudziarz80 urodziny.
Gramy                       W sobotê 08.11.2008r. zgrali¶my na jubileuszu 80- tych urodzin Pani Gertrudy Wolnej. Zyczymy zdrowia i wszelkiej pomy¶lno¶ci oraz  kolejnych takich uroczysto¶ci w gronie najbli¿szych i przyjació³.
dudziarzChlastawa - Willa Cztery Pory Roku
Gramy27.09.2008 roku kapela mia³a zaszczyt zagraæ podczas otwarcia ¶mia³o mogê powiedzieæ pere³ki naszej gminy "Willi Cztery Pory Roku". W odrestaurowanym pa³acyku mie¶ci siê restauracja i pokoje hotelowe które nie maj± numerów tylko przydzielone nazwy pór roku. Wszystko w stylu i gu¶cie godnym polecenia. Dziêkujemy W³a¶cicielowi i jego przyjacio³om za obdarzenie nas zaufaniem i zaproszenie na otwarcie.
dudziarzWesele Agnieszki i Daniela
GramyW dniu 11.08.2008r. Kotkowiacy zagrali na weselu u Agnieszki i Daniela Patalas. Uroczysto¶æ odby³a siê w przepiêknej restauracji "Rueda" w miejscowo¶ci Bucz ko³o ¦migla. "Gola" - Daniel Patalas gitarzysta "Lombardu" w pewnym okresie twórczo¶ci gra³ razem z nami podczas koncertów rock - folk , za co teraz publicznie mu dziêkujemy. Na tej uroczysto¶ci nie zabrak³o równie¿ kolegów z "Lombardu" którzy wraz z rodzin± tworzyli weso³±, weseln± atmosferê. Oczywi¶cie nie oby³o siê bez próby nauki gry Grzegorza Stró¿niaka na naszym koronnym Ko¼le Weselnym Bia³ym - wypad³a pozytywnie. Kilka fotek z tej imprezy w galerii aktualno¶ci.
dudziarzNOWA KAPELA W REGIONIE KOZ£A
Wie¶ciPowsta³a nowa kapela ko¼larska w Trzcielu. Prowadzona przez Jurka Skrzypczaka. Po pierwszych rozmowach z w³adzami Trzciela które odby³y siê w po³owie marca 2008r. w dniu 13.06.2008 Aleksander Janeczek otwar³ uroczyste obchody 550 lecia Trzciela graj±c na ko¼le weselnym bia³ym, nastêpnego dnia kapela (kozio³ - Kasia Fedoruk, skrzypce - Ilona Walkowiak i Jagoda Skrzypczak, klarnet Es - Natalia Piskorska) zagra³a utwór "W sieni dó³". Wystêp zosta³ bardzo ciep³o odebrany i nagrodzony brawami. Zatem kolejna z gmin Regionu Koz³a mo¿e poszczyciæ siê w³asn± kapel± ko¼larsk±. Zdjêcia z tej imprezy w galerii. 
Strona 4 z 8 1 2 3 4 5 6 7