LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarz" U BEATY" - Miêdzyzdroje
Inne               Dziêkujemy za wspania³e przyjêcie na kwaterze zwanej " U BEATY " w Miêdzyzdrojach. Fantastyczna rodzinna atmosfera, blisko¶æ morza i wszelkiej gastronomii sprawi³y, ¿e czuli¶my siê jak we w³asnym domu. Pozdrwiamy wszystkich domowników i wczasowiczów. Jurek
dudziarz2 MAJ
Wie¶ci                   Drugiego maja na Skwerze Tomasza Kotkowiaka i w parku przy DKK w Zb±szynku spotka³y siê kapele ko¼larskie. KOTKOWIACY nie wyst±pili poniewa¿ w tym czasie realizowali inne plany. Szkoda, ¿e nikt nas nie poinformowa³ o tym przedsiêwziêciu wcze¶niej,  w momencie sk³adania wniosku o dofinansowanie tej imprezy np. w marcu. Zapewne uda³oby siê pouk³adaæ inaczej plany. Dwa i pó³ tygodnia przed imprez± to zbyt pó¼no aby cokolwiek zmieniæ. Dziêkujê jako wnuk tym kapel± które zagra³y w tym dniu ku pamiêci "dziadka". 
dudziarz¯A£OBA NARODOWA
Inne              Kapela Ko¼larska KOTKOWIACY ³±czy siê w tych ciê¿kich chwilach z rodzinami osób które zginê³y w katastrofie lotniczej w Smoleñsku. To wielka strata dla Polski, ludzie których znali¶my odeszli na zawsze, ale te¿ na zawsze zostan± w naszych pamiêciach.
dudziarzBie³e spodnie
Wie¶ciZdjêcie otwieraj±ce stronê Kotkowiaków przedstawia kapelê ze Zb±szynia z roku przypuszczalnie 1958-59. Na zdjêciu tym widzimy tatê naszego obecnego ko¼larza Przemka, to pierwszy z lewej Andrzej Dudziñski. Zdjêcie to zamieszczam dla tych którzy, twierdzili, ¿e kapele ko¿larskie nie gra³y w bia³ych spodniach w innych folderach mo¿na zobaczyæ w bia³ych spodniach kapelê z D±brówki Wlkp z lat przed lub krótko po wojennych.
dudziarzKolêdowanie
Wie¶ci           
              W wigiliê Bo¿ego Narodzenia kapela odwiedzi³a kilka rodzin nios±c dobr± nowinê w muzycznej kolêdzie.Ca³o¶æ zosta³a zarejestrowana przez Polskie Radio "Radio Zachód" Zielona Góra. Dziêkujemy wszystkim którzy nie zapominaj± o naszych ludowych tradycjach i ¿yczymy w Nowym Roku 2010 w zdrowiu p³yn±cych rodo¶ci i sukcesów. 
dudziarzTurniej siatkówki
Wie¶ci
                W niedzielê 22.11.2009r odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej Regionu Koz³a. Rozgrywki toczy³y siê na sali w Kosieczynie i przy SP Zb±szynek.Wygrali reprezentanci gospodarzy czyli Zb±szynek, a nam sprawi³o wielk± przyjemno¶æ wprowadzenie wszystkich reprezentacji w  rytmie marsza ko¼larskiego. Dziêkujemy za zaproszenie Panu Marcinowi Minta gratulujemy udanych zawodów i ¿yczymy wytrwa³o¶ci w tym wszystkim co Pan zamierza jeszcze zrobiæ dla zb±szyneckiego sportu
Strona 3 z 8 1 2 3 4 5 6