LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzSpa³a 2015 Do¿ynki Prezydenckie.
Wie¶ciRok mija szybciej ni¿ mo¿na siê tego spodziewaæ. Ju¿ po kolejnych do¿ynkach, tym razem z udzia³em nowego Prezydenta Pana Dudy. Jak mog³em siê spodziewaæ dla jednych fajnie , dla inny nie. Dla nas Kotkowiaków najwa¿niejszy jest przekaz jaki niesiemy graj±c nasz folklor. Podoba³ siê kiedy¶ Prezydentowi Kwa¶niewskiemu, podoba³ siê Panu Prezydentowi Komorowskiemu i podoba³ siê obecnemu Prezydentowi, który wraz z ma³¿onk± odwiedzi³ lubuskie stoisko. Przygotowane perfekcyjnie przez pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego w Zielonej Górze. To fantastyczna ekipa, z nimi jedziemy na koniec ¶wiata - dziêki wielkie za zaproszenie. Pozdrawiamy serdecznie kochaj±cych folklor.