LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzNa swojsk± nutê
Wie¶ciW Miêdzyrzeczu by³o bardzo fajnie, tyle tylko ¿e tamtejszy Dom Kultury zrobi³ sobie imprezê zbieraj±c pieni±dze od ka¿dej z wystêpuj±cych osób na scenie,a do tego impreza by³a biletowana, st±d pewnie taka rzesza ludzi, policzyæ na palcach r±k i nóg. Dobrze , ¿e te fakty nie wp³ynê³y na atmosferê za kulisow±. Zespo³y jak zawsze przy takich okazjach wspominaj± inne wspólne koncerty i dobrze siê bawi± Donat Linkowski robi co mo¿e aby promowaæ wspó³czesn± kulturê ludow± i za to mu wielkie dziêki. Pozdrawiamy Drzewiczan z Kostrzyna nad Odr± kolegów z za miedzy tzn. Trzciela, £u¿yczanki i wszystkich uczestników Koncertu "Na swojsk± nutê"