LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Wrzesie 2019 rightright
N P W C P S
1 2 3 4 5 6 7
bullet 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 bullet
bullet 23 24 25 26 27 28
29 30          

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 3
dudziarzWesele Marty i Karola
Wie¶ci             Sta³o siê. W dniu 30.10.2010 r Marta Skrzypczak - skrzypaczka i wokalistka (¶piewaczka) Kotkowiaków wysz³a za Karola Liczbañskiego. Pragnê podziêkowaæ wszystkim za ¿yczenia dla "naszej" kotkowiakowej córki. Dziêki dla ca³ej kapeli która zagra³a na weselu sprawiaj±c wiele rado¶ci wszystkim go¶ciom, dziêkujemy kapeli Zb±szyniacy za ¿yczenia, dziêkujamy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób byli w tym dniu z nami. Zapraszam do ogl±dania zdjêæ w galerii.