LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarz2 MAJ
Wie¶ci                   Drugiego maja na Skwerze Tomasza Kotkowiaka i w parku przy DKK w Zb±szynku spotka³y siê kapele ko¼larskie. KOTKOWIACY nie wyst±pili poniewa¿ w tym czasie realizowali inne plany. Szkoda, ¿e nikt nas nie poinformowa³ o tym przedsiêwziêciu wcze¶niej,  w momencie sk³adania wniosku o dofinansowanie tej imprezy np. w marcu. Zapewne uda³oby siê pouk³adaæ inaczej plany. Dwa i pó³ tygodnia przed imprez± to zbyt pó¼no aby cokolwiek zmieniæ. Dziêkujê jako wnuk tym kapel± które zagra³y w tym dniu ku pamiêci "dziadka".