LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Marzec 2019 rightright
N P W C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzTurniej siatkówki
Wie¶ci
                W niedzielê 22.11.2009r odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej Regionu Koz³a. Rozgrywki toczy³y siê na sali w Kosieczynie i przy SP Zb±szynek.Wygrali reprezentanci gospodarzy czyli Zb±szynek, a nam sprawi³o wielk± przyjemno¶æ wprowadzenie wszystkich reprezentacji w  rytmie marsza ko¼larskiego. Dziêkujemy za zaproszenie Panu Marcinowi Minta gratulujemy udanych zawodów i ¿yczymy wytrwa³o¶ci w tym wszystkim co Pan zamierza jeszcze zrobiæ dla zb±szyneckiego sportu