LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Wrzesie 2019 rightright
N P W C P S
1 2 3 4 5 6 7
bullet 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 bullet
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzLekcja edukacyjna
Wie¶ciW styczniu "M³odzi Kotkowiacy" wziêli udzial w lekcji omawiaj±cej folklor i tradycje ko¿larskiego muzykowania w gminie Zb±szynek i regionie koz³a. Przedszkolaki z przedszkola " Pod Muchomorkiem" mogli posluchaæ i obejrzeæ instrumenty najbardziej autentyczne dla tego regionu. Koncert odby³ siê w sali widowiskowo - kinowej zb±szyneckiego DKK. Ca³o¶æ prowadzi³ Jerzy Skrzypczak. Zobacz zdjêcie w galeri aktualno¶ci.