LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzPani Ewa.
Wie¶ci25.02.2017 r. na Cmentarzu Parafialnym w Zb±szynku pochowano Pani± Ewê Zwiernik. Spo³eczniczkê z sercem wiêkszym ni¿ ¶wiat, nios±c± pomoc ka¿demu. Nasz± Pani± Ewê , która kocha³a folklor, kozio³ki i tañce. Wieczny odpoczynek......... (*) (*) (*)
dudziarzSpa³a 2015 Do¿ynki Prezydenckie.
Wie¶ciRok mija szybciej ni¿ mo¿na siê tego spodziewaæ. Ju¿ po kolejnych do¿ynkach, tym razem z udzia³em nowego Prezydenta Pana Dudy. Jak mog³em siê spodziewaæ dla jednych fajnie , dla inny nie. Dla nas Kotkowiaków najwa¿niejszy jest przekaz jaki niesiemy graj±c nasz folklor. Podoba³ siê kiedy¶ Prezydentowi Kwa¶niewskiemu, podoba³ siê Panu Prezydentowi Komorowskiemu i podoba³ siê obecnemu Prezydentowi, który wraz z ma³¿onk± odwiedzi³ lubuskie stoisko. Przygotowane perfekcyjnie przez pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego w Zielonej Górze. To fantastyczna ekipa, z nimi jedziemy na koniec ¶wiata - dziêki wielkie za zaproszenie. Pozdrawiamy serdecznie kochaj±cych folklor.
dudziarzDO¯YNKI PREZYDENCKIE - SPA£A 2014
Wie¶ciW dniach 20-21.09.2014r. na zaproszenie Pani Marsza³ek województwa lubuskiego reprezentowali¶my nasze województwo podczas do¿ynek w Spale. Pan Prezydent Bronis³aw Komorowski wraz z ma³¿onk± zago¶cili na naszym stoisku, które zaprasza³o do lubuskich winnic i winiarni. Smakowito¶ci serwowane by³y przez specjalistów z Pa³acu Wiechlice. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie. Dziêkujemy wszystkim z którymi siê spotkali¶my w Spale.
dudziarzLBK- Lubuskie Biuro Koncertowe i Kotkowiacy.
Wie¶ci W roku szkolnym 2013/2014 "Kotkowiacy" zaprezentowali rodzimy folklor w ponad 500 placówkach edukacyjnych. Mo¿na ¶rednio przyj±æ, ¿e z instrumentami, strojami, zwyczajami zapozna³o siê oko³o 50.000 m³odych ludzi z województw:dolno¶l±skiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Oczywi¶cie muszê tu podziêkowaæ wszystkim "groczom" którzy w trudnych chwilach nam pomagali - szczególnie Martynie ¯urek i Filipowi Pietrzakowi.
dudziarzPogrzeb Pana Mariana Kubickiego
Wie¶ciDzi¶ na cmentarzu w Przyprostyni odby³ siê pogrzeb wspania³ego cz³owieka, skrzypka z kapeli Regionalnego Zespo³u "Wesele Przyprostyñskie" Pana Mariana Kubickiego. RiP
dudziarz2013
Wszystkim którzy folklor kochaj± i tym którzy za nim nie przepadaj± ¿yczymy wszystkiego najlepszego w 2013 roku.
Strona 1 z 8 1 2 3 4