LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Grudzie 2019 rightright
N P W C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 bullet
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 2
dudziarzArtykuy: Kotkowiacy w prasie - bie¿±ce
dudziarz 27.04.2004 - DZIEÑ WOLSZTYÑSKI
¬ród³o:
Region Koz³a. Film z koz³em w tle. Dzieñ wolsztyñski nr 100 z dnia 27 kwietnia 2004. Tekst i zdjêcie: R. Rzepa.
Uwagi:
Na zdjêciu (od lewej): Jerzy Sternal – operator kamery, Jolanta Kramer-Pawlicka
Opracowa³:
Robert Gaudyn

dudziarz 16.02.2005 - DZIEÑ ZA DNIEM
¬ród³o:
Zb±szynek. Kapela "Kotkowiaków" promowa³a w Belgii województwo lubuskie. Dzieñ za dniem nr 7 z dnia 16 lutego 2005. Tekst: Pzw, zdjêcie: Kotkowiacy.
Uwagi:
Na zdjêciu (od lewej): Jerzy Skrzypczak – klarnet Es, Lidia Dembniak - skrzypce, Przemys³aw Dudziñski - kozio³, Marek Dembniak - kontrabas
Opracowa³:
Robert Gaudyn

dudziarz 13.08.2003 - DZIEÑ ZA DNIEM
¬ród³o:
Zb±szynek. "Kotkowiacy" wyst±pili na Malcie. ¦winiorz z pyr±. Dzieñ za dniem nr 32 z dnia 13.08.2003. Tekst: Wiktor Zalewski, zdjêcie: ???.
Uwagi:
Na zdjêciu (od lewej): J. Skrzypczak – klarnet Es, Marek Dembniak - kontrabas, Marta Skrzypczak - skrzypce, Przemys³aw Dudziñski - kozio³, Lidia Dembniak - skrzypce, Jaros³aw Springer - klarnet Es
Opracowa³:
Robert Gaudyn

dudziarz 13.03.2001 - GAZETA LUBUSKA
¬ród³o:
Lekcja z koz³em. Gazeta Lubuska z dnia 13 marca 2001, s. 12. Tekst (hc), zdjêcie: Zbigniew Sejwa.
Uwagi:
Na zdjêciu (od lewej): J. Skrzypczak – klarnet Es, Jan Prz±dka – skrzypce, Przemys³aw Dudziñski – kozio³ weselny. Koncert KKK w gorzowskim Miejskim Centrum Kultury. 12 marca 2001 r. z cyklu „Polihymnia w emcykusiu” pod tytu³em „By³ duda, mia³ dudy” trwa³ ok. 40 minut.
Opracowa³:
Zbigniew Skoczylas - Zielona Góra, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zb±szyniu.

dudziarz 13.03.1996 - DZIEÑ PO DNIU
¬ród³o:
Rodzinna tradycja. Rozmowa z Jerzym Skrzypczakiem, szefem Kapeli Ko¼larskiej "Kotkowiacy" ze Zb±szynka. Dzieñ Po Dniu nr 11/96 z dnia 13 marca 1996. Tekst: Danuta Rogoziñska-Rzepa, zdjêcia: Kotkowiacy.
Uwagi:
Na zdjêciu pierwszym: Kapela Ko¼larska "Kotkowiacy"
Na zdjêciu drugim: Jerzy Skrzypczak z koz³em weselnym
Opracowa³:
Zbigniew Skoczylas